Podmienky používania

Poskytovateľ („my“, „nás“, „naša“) služby poskytovanej touto webovou stránkou („služba“) nezodpovedá za žiaden zverejnený, alebo nezverejnený obsah a účty generované používateľmi stránky. Predložený a zverejnený obsah vyjadruje iba názory autora, a v žiadnom prípade nie poskytovateľa, mimo komentárov, alebo príspevkov vložených administrátormi, alebo moderátormi stránky. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté zverejnenými zapojeniami, alebo návodmi a za prípadnú ujmu na zdraví, spôsobenú úrazom elektrickým prúdom alebo spôsobenú neodbornou manipuláciou s elektrickými zariadeniami!

Všeobecne záväzné pravidlá

 • 1. Táto služba je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú najmenej 13 rokov. Ak ste mladší, neregistrujte sa pre túto službu. Členstvo na tomto fóre je bezplatné a na to nezabúdajte. Námietky na členstvo, alebo pravidlá budú ignorované.
 • 2. Pri registrácií sa zakazuje voľba užívateľského mena, ktoré by obsahovalo hanlivé slová alebo by súviselo so skupinami, ktoré potláčajú základné ľudské práva, slobody, alebo slobodu vierovyznania. Tak isto je zakázaná voľba nevhodnej profilovej fotografie. Takéto účty budú okamžite odstránené.
 • 3. Všetok obsah, ktorý odošlete, odovzdáte alebo inak sprístupníte službe (ďalej len „obsah“), môže technická podpora (administrátori, moderátori) skontrolovať. Celý obsah, ktorý odošlete alebo odovzdáte, môže byť odoslaný na služby overovania tretích strán (vrátane, ale nielen, služieb na prevenciu spamu). Neodosielajte preto žiadny obsah, ktorý považujete za súkromný alebo dôverný.
 • 4. Súhlasíte s tým, že nebudete vyžívať Službu na odosielanie alebo odkazovanie na akýkoľvek obsah, ktorý je hanlivý, urážlivý, nenávistný, výhražný, spam alebo podobný spamu, ktorý by mohol niekoho uraziť, alebo obsahuje obsah pre dospelých alebo nevhodný obsah, obsahuje osobné informácie iných, riskuje porušenie autorských práv, podporuje nezákonnú činnosť alebo iným spôsobom porušuje zákony. Za obsah tohto obsahu alebo za vaše správanie nesiete plnú zodpovednosť.
 • 5. Akýkoľvek Obsah odoslaný na stránky fóra môžeme kedykoľvek odstrániť, s uvedením dôvodu alebo bez neho, s upozornením alebo bez neho. Žiadosti o odstránenie alebo úpravu obsahu sa budú uskutočňovať iba na základe nášho uváženia, alebo prípadného nahlásenia iným užívateľom. Môžeme ukončiť váš prístup k celej alebo akejkoľvek časti Služby kedykoľvek, s dôvodom, alebo bez dôvodu, s upozornením alebo bez upozornenia. Používateľ berie na vedomie, že jeho obsah v diskusných príspevkoch vrátane verejného profilu a taktiež aj kontaktné údaje sa môžu dostať na internetové stránky rôznych internetových vyhľadávačov (napr. Google, Bing, Yahoo, Seznam a iné). Prevádzkovateľ nemá žiadny dosah na zobrazované údaje vo vyhľadávačoch na internete a teda nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledkoch vyhľadávania na internetových stránkach vyhľadávačov.
 • 6. Poskytujete nám výhradnú, trvalú, neodvolateľnú a neobmedzenú licenciu na používanie, publikovanie alebo opätovné publikovanie vášho obsahu v súvislosti so službou. Vyhradzujete si autorské práva na obsah, to znamená, že vždy budete uvedený ako autor. Používateľ dáva prevádzkovateľovi všetky práva k uverejnenému obsahu, vrátane oprávnenia k použitiu ochrannej známky, značky, obchodného mena bez odplaty a taktiež zodpovedá za to že má k používaniu ochrannej známky, značky, obchodného mena oprávnenie a k obsahu má autorské práva. Tiež súhlasí s tým, že obsah používateľa môže prevádzkovateľ zobrazovať aj na iných internetových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za spory vzniknuté porušením autorských práv a neoprávnenému použitiu ochrannej známky, značky a obchodného mena v diskusných príspevkoch a verejne dostupnom profile používateľa na stránkach portálu ElektroLab.
 • 7. Vyhradzujeme si plné právo zverejnenia článku, konštrukcie či iného autorského príspevku v časti stránok Blog vrátane všetkých príloh a jeho následnú propagáciu podľa možností a uváženia s uverejnením autora daného príspevku, či konštrukcie.
 • 8. Vo svojich príspevkoch sa vyjadrujte vždy jasne, vecne a v priateľskom duchu, tak aby sa druhá strana nemusela cítiť akýkoľvek spôsobom nepríjemne.
 • 9. Každý užívateľ má právo "opraviť" svoj pôvodný príspevok, na to mu je vyhradený čas 45 minút. V prípade, že využije túto možnosť, je povinný pridať upravenú časť pod pôvodný príspevok, spolu s odôvodnením úpravy.
 • 10. Užívateľ má právo "uzamknúť" svoj príspevok, to znamená, že na vlákno už nebude možné reagovať odpoveďou. Pokiaľ, ale užívateľ uzamkne vedome, alebo svojvoľne vlákno a to aj napriek tomu, že je evidentné, že ostatný užívatelia majú záujem odpovedať, alebo pýtať sa, bude toto vlákno opätovne odomknuté zo strany moderátora, alebo administrátora. Pokiaľ užívateľ aj napriek tomuto kroku opätovne uzamkne vlákno bude potrestaný napomenutím a v závažnejšom prípade BAN-om.
 • 11. Príspevky vkladajte vždy do správnych kategórii, inak bude presunutý alebo vymazaný. V skratke - pokiaľ potrebujete radu ohľadom zapojenia práčky, nepýtajte sa v téme venovanej audiotechnike a naopak.
 • 12. Nie je dovolené vkladať príspevky, v ktorých sa úmyselne poškodzuje dobré meno týchto stránok. V prípade takéhoto porušenie pravidiel, bude príspevok odstránený a užívateľ napomenutý, v krajnom prípade dostane BAN.
 • 13. Nie je dovolené vytvárať témy politického charakteru na žiadnom meste týchto stránok.
 • 14. V prípade, že moderátor, alebo administrátor vložili do vášho príspevku poznámku z dôvodu porušenia niektorého pravidla, presunutia, alebo zlúčenia témy, či iného zásahu do príspevku. Porušenie bude trestané BAN-om.
 • 15. Pred založením nového vlákna, alebo príspevku skontrolujte, či sa už váš problém neriešil v niektorom vlákne. Duplicitné otázky sa mažú. Preto vami hľadanú tému hľadajte pomocou kľúčových slov!
 • 16. Pokiaľ vám bol problém vysvetlený nieje nutné odpovedať jedným slovom v novom komentári "ďakujem", ale môžete jednoducho reagovať, odpoveďou kliknutím na odkaz pod príspevkom "Poďakovať". Autorovi sa vaše poďakovanie doručí formou e-mailu a systémového upozornenia a tým mu pomáhate budovať jeho reputáciu.
 • 17. Obrázky nevkladajte ako link na cudzie úložisko, nakoľko sa často stáva, že takéto služby môžu byť kedykoľvek nefunkčné, alebo ukončia svoju činnosť a predmetná téma v ktorej hľadáte odpovede tak ostane často bez dôležitých informácií. Preto obrázky vždy vkladajte do prílohy k príspevku, alebo použite nástroj na vkladanie obrázkov, ktorý je priamo v editore. Pokiaľ patria obrázky nám alebo našim partnerom, máme garantovanú jich funkčnosť. Výnimku tvoria obrázky z inzercie, nakoľko pri tých sa môže stať, že sa inzerát zruší z dôvodu predaja, máte ovšem možnosť obrázok stiahnuť do svojho počítača a následne ho pripojiť ako prílohu.
 • 18. Dodržujte pravopisné pravidlá. Pokiaľ práve nepíšete stručne z mobilného zariadenia niekde v autobuse, používajte prosím čiarky a znamienka. Hlavne pri dlhších textoch sa problematika lepšie číta. Dodržujte pravidlá slovenského, alebo českého jazyka. Drobné preklepy moderátori opravia, pokiaľ ich nájdu. Pokiaľ neodpovedá príspevok priemerným gramatickým vedomostiam je bežne ignorovaný a tým pádom bez odpovede - ako sa opýtaš, takú dostaneš odpoveď.
 • 19. S diskutujúcimi sa rozprávajte slušne a to nielen vo verejnej komunikácii na fóre, ale aj v súkromných správach. Nepočítajte s tým, že sa schováte za nič nehovoriacu prezývku. Rovnako sú zakázané akékoľvek rasové alebo menšinovo-národnostné útoky alebo prejavy. Porušenie bude trestané BAN- om. Orgány činné v trestnom konaní majú veľmi kvalitné nástroje k dohľadaniu autora.
 • 20. S moderátormi sa zásadne nekomunikuje prostredníctvom diskusie. V prípade problému, využite komunikáciu prostredníctvom súkromnej správy, poprípade ak potrebujete prebrať nejaký problém s administrátorom, tak použijte kontaktný formulár v spodnej časti stránky. S moderátorom sa nediskutuje o pravidlách, ten sa striktne drží týchto pravidiel. Moderátor nie je administrátor. Moderátor netvorí pravidlá fóra, ale dbá na ich dodržiavanie. Zakazuje sa verejné pohoršujúce alebo neadekvátne hodnotenia moderátorov fóra v príspevkoch. V prípade nespokojnosti s prácou moderátorov, píšte svoje kritiky do súkromných správ, alebo priamo administrátorom, prostredníctvom kontaktného formulára.
 • 21. V prípade, že zakladáte príspevok, ktorého súčasťou budú prílohy (schéma zapojenia, podklady pre výrobu plošného spoja, výpis programu pre mcu, alebo iné), môžte tieto súbory uložiť ako prílohu k príspevku. Avšak dôrazne vás upozorňujeme, aby ste do žiadnej časti stránok nenahrávali software a iné súbory podliehajúce licencii, poprípade warez software a rovnako ani nezverejňovali linky na takéto stránky. Pokiaľ sa zistí takéto pochybenie, bude predmetné vlákno / príspevok odstránený a užívateľ bude zablokovaný!
 • 22. Pokiaľ je súčasťou vášho príspevku http link s odkazom na iné stránky, vkladajte ho za pomoci tlačidla pre vloženie linku. Priložený link sa vám po kliknutí otvorí v novom okne a to aj odkazy na iné vlákna v tomto fóre.
 • 23. Je zakázaná reklama akéhokoľvek druhu a to aj na konštrukcie, ktorých ste autorom ak je u nich jasne plynúca predajná činnosť.
 • 24. Je zakázané vkladať reklamné linky v časti príspevku "Podpis", s preklikom na komerčné stránky za účelom nepovoleného linkbuildingu. Výnimka je globálne povolená iba na odkaz v inzercii na vaše položky, články v blogu, alebo na niektorý z vašich príspevkov. (odkaz na moje inzeráty - klikni)
 • 25. Je zakázané vkladať na akúkoľvek časť stránky "affliate" linky rôzneho zamerania, za účelom sprostredkovaného nákupu.
 • 26. Je zakázané vytvárať vlákna v znení "PREDÁM", alebo "KÚPIM", a to v ktorejkoľvek časti stránok fóra, na to slúži inzercia, do ktorej sa môžte zdarma zaregistrovať. Pokiaľ chcete aj napriek tomu predávať svoj tovar, využite našu službu Inzercie. Podotýkam, že si v tom prípade musíte vytvoriť účet na inzercii, nakoľko sa nejedná o prepojené služby. Postovanie linkov z inzercie a to buď svojich, alebo cudzích do príspevkov fóra je v tomto prípade povolené. Výnimku tvoria iba ponuky v znení "Vymením", "Darujem" a "Darujem za odvoz", ktorým je vyčlenená osobitná časť ma fóre. Vašou povinnosťou je v prípade neaktuálnosti svoju ponuku označiť ako neaktuálnu a tým pádom pripravenú na odstránenie. V opačnom prípade - ak nebude označená ako neaktuálna, ju odstránime.
 • 27. Je zakázané šíriť linky v príspevkoch na iné fóra podobného zamerania, akým je toto fórum. V prípade potreby "okopírujte" potrebnú časť textu v ktorej sa nachádza požadovaná informácia a uveďte ju vždy ako citáciu.
 • 28. Je zakázané zbytočne citovať v príspevkoch za účelom zvyšovania si hodnotenia, takýto spôsob je nepovolený a bude braný ako spam. Necitujte zbytočne celý predchádzajúci príspevok, alebo v odpovedi jasne zdôvodnite, prečo ste ho celý citovali.
 • 29. Je prísne zakázané vydávať sa za administrátora, alebo inú systémovú entitu. V prípade zistenia takéhoto konania bude váš užívateľský účet zablokovaný a predmetné príspevky vo vláknach budú zmazané.
 • 30. Je výslovne zakázané rozosielať hromadné a/alebo komerčná ponuky v súkromných správach a na e-mailové účty užívateľov akéhokoľvek zamerania či služieb, mimo platenej reklamy vo forme reklamných bannerov a príspevkov, ktorých zadávateľom je Elektro Lab.eu
 • 31. Pokiaľ sa rozhodnete využiť službu interného úložiska "Zdroje", pre uloženie schémy zapojenia, užívateľskej príručky, alebo manuálu, tak sa v prvom rade presvedčte, či sa už daný súbor (kópia) nenachádza ako zdroj u iného užívateľa. Rovnako aj tu platí zákaz vytvárania duplicitného obsahu - Preto používajte aj tu najskôr vyhľadávanie. Je výslovne zakázané nahrávať iný obsah (hoc aj v zabalenej forme .zip) do systému úložiska zdrojov! Každé takéto porušenie, bude brané ako hrubé poručenie pravidiel a užívateľ bude potrestaný zákazom prístupu na stránky (BAN na 5 dní) a nepovolený obsah bude následne okamžite odstránený.
 • Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, preto je vo vašom záujme aby ste si ich z času na čas prečítali a vyhli ste sa tak možným nedorozumeniam, alebo prípadnému postihu v podobe zablokovania užívateľského účtu, poprípade iným nepríjemnostiam. Naše podmienky sú vecné, jasné a jednoduché. Nebudeme vás zavádzať protichodnými pravidlami, ktoré si navzájom odporujú a tým pádom prichádza k nedorozumeniam.

  Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neregistrujte ani nepoužívajte službu. Používanie Služby predstavuje prijatie týchto podmienok. Registráciou potvrdzujete, že ste tieto všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra čítali, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa, že ich nebudete porušovať. Vyplnením svojich osobných údajov v profile dáva používateľ diskusného fóra súhlas na ich zverejnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel bez predchádzajúceho upozornenia!

  Posledná aktualizácia vykonaná dňa: 16.12.2019 o 01:35 CET

Top