Podmienky používania

Ďalej len "Prevádzkovateľ", („my“, „nás“, „naša“) služby poskytovanej touto webovou stránkou („služba“) nezodpovedá za žiaden zverejnený, alebo nezverejnený obsah a účty generované používateľmi stránky, či prípadnými problémami, alebo škodami vzniknutými skrz ich aktivitou na týchto stránkach. Predložený a zverejnený obsah vyjadruje iba názory autora / autorov, a v žiadnom prípade nie poskytovateľa, a ním poverených správcov a moderátorov. Mimo komentárov, alebo príspevkov vložených administrátormi, alebo moderátormi stránky.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté zverejnenými zapojeniami, alebo návodmi a za prípadnú ujmu na zdraví, spôsobenú úrazom elektrickým prúdom alebo spôsobenú neodbornou manipuláciou s elektrickými zariadeniami!
Všeobecne záväzné pravidlá

 1. Členstvo na tomto fóre je bezplatné a na to nezabúdajte. Námietky na členstvo, alebo pravidlá budú preto ignorované.
 2. Táto služba je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú najmenej 13 rokov. Ak ste mladší, neregistrujte sa pre túto službu a buďte iba v pozícii hosťa.
 3. Pri registrácií sa zakazuje voľba užívateľského mena, ktoré by obsahovalo hanlivé slová alebo by súviselo so skupinami, ktoré potláčajú základné ľudské práva, slobody, alebo slobodu vierovyznania. Tak isto je zakázaná voľba nevhodnej profilovej fotografie. Takéto účty budú okamžite odstránené a ďalší možný prístup bude zablokovaný.
 4. Všetok obsah, ktorý odošlete, odovzdáte alebo inak sprístupníte službe (ďalej len „obsah“), môže technická podpora (administrátori, moderátori) skontrolovať. Celý obsah, ktorý odošlete alebo odovzdáte, môže byť rovnako odoslaný na služby overovania tretích strán (vrátane, ale nielen, služieb na prevenciu spamu). Neodosielajte žiadny obsah, ktorý považujete za súkromný alebo dôverný (e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, čísla osobných dokladov, alebo platobných prostriedkov), nakoľko poskytovateľ služby nepreberáme žiadnu morálnu a ani hmotnú zodpovednosť za takéto vami vložené údaje a ich prípadné zneužitie.
 5. Súhlasíte s tým, že nebudete vyžívať Službu na odosielanie alebo odkazovanie na akýkoľvek obsah, ktorý je hanlivý, urážlivý, nenávistný, výhražný, spam alebo podobný spamu, ktorý by mohol niekoho uraziť, alebo obsahuje obsah pre dospelých alebo nevhodný obsah, obsahuje osobné informácie iných, riskuje porušenie autorských práv, podporuje nezákonnú činnosť alebo iným spôsobom porušuje zákony. Za obsah tohto obsahu alebo za vaše správanie nesiete plnú zodpovednosť vy, ako autor príspevku.
 6. Akýkoľvek obsah odoslaný na stránky fóra môžeme kedykoľvek odstrániť, s uvedením dôvodu alebo bez neho, s upozornením alebo bez neho. Žiadosti o odstránenie alebo úpravu obsahu sa budú uskutočňovať iba na základe nášho uváženia, alebo prípadného nahlásenia iným užívateľom. Môžeme ukončiť váš prístup k celej alebo akejkoľvek časti Služby kedykoľvek, s dôvodom, alebo bez dôvodu, s upozornením alebo bez upozornenia. Používateľ berie na vedomie, že jeho obsah v diskusných príspevkoch vrátane verejného profilu a taktiež aj kontaktné údaje sa môžu dostať na internetové stránky rôznych internetových vyhľadávačov (napr. Google, Bing, Yahoo, Seznam a iné). Prevádzkovateľ nemá žiadny dosah na zobrazované údaje vo vyhľadávačoch na internete a teda nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a správnosť takto zobrazovaných údajov vo výsledkoch vyhľadávania na internetových stránkach vyhľadávačov.
 7. Poskytujete nám výhradnú, trvalú, neodvolateľnú a neobmedzenú licenciu na používanie, publikovanie alebo opätovné publikovanie vášho obsahu v súvislosti so službou. Vyhradzujeme si autorské práva na obsah, čo znamená, že vy ako autor budete vždy uvedený ako autor daného diela / konštrukcie / článku. Používateľ dáva prevádzkovateľovi všetky práva k uverejnenému obsahu, vrátane oprávnenia k použitiu ochrannej známky, značky, obchodného mena bez odplaty a taktiež zodpovedá za to že má k používaniu ochrannej známky, značky, obchodného mena oprávnenie a k obsahu má autorské práva. Tiež súhlasí s tým, že obsah používateľa môže prevádzkovateľ zobrazovať aj na iných internetových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za spory vzniknuté porušením autorských práv a neoprávnenému použitiu ochrannej známky, značky a obchodného mena v diskusných príspevkoch a verejne dostupnom profile používateľa na stránkach portálu ElektroLab.
 8. Odoslaním príspevku do diskusného fóra vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a taktiež súhlasíte s prípadným skrátením a úpravou textu v prípade porušovania týchto pravidiel fóra. Súčasne používateľ a autor príspevku súhlasí s využitím jeho autorského diela a dáva naň súhlas na reposting prevádzkovateľovi bez nároku na odmenu.
 9. Vyhradzujeme si plné právo zverejnenia článku, konštrukcie či iného autorského príspevku v časti stránok Blog vrátane všetkých pridaných príloh a jeho následnú propagáciu podľa možností a uváženia s uverejnením autora daného príspevku, či konštrukcie.
 10. Je zakázané zakladať témy na vypracovanie celej vašej úlohy do školy. Tým nie je myslené to, že sa nemôžete na niečo opýtať čo bude určené do školy. Fórum tu je od toho aby pomáhalo a nie aby vypracovalo vaše celé zadanie/a do školy. Porušovanie tohto pravidla bude viesť k uzamknutiu, alebo zmazaniu témy a pri opakovanom porušovaní bude užívateľ napomenutý.
 11. Vo svojich príspevkoch sa vyjadrujte vždy jasne, vecne a v priateľskom duchu, tak aby sa druhá strana nemusela cítiť akýkoľvek spôsobom nepríjemne.
 12. Každý užívateľ má právo "opraviť" svoj pôvodný posledný príspevok, na to mu je vyhradený čas 45 minút. V prípade, že využije túto možnosť, je vhodné pridať upravenú časť pod pôvodný príspevok, spolu s odôvodnením úpravy a s dodatkom "Doplnené / Upravené".
 13. Každý užívateľ má právo "uzamknúť" svoj príspevok, čo znamená, že na vlákno už nebude možné reagovať odpoveďou, ak je jeho otázka vyriešená k jeho plnej spokojnosti a nie je potrebné k téme už nič dodať. Pokiaľ, ale užívateľ uzamkne vlákno nevedome - odomkneme ho, ak / alebo svojvoľne vlákno uzamkne a to aj napriek tomu, že je evidentné, že ostatný užívatelia majú záujem odpovedať, alebo sa pýtať, bude toto vlákno opätovne odomknuté zo strany moderátora, alebo administrátora. Pokiaľ užívateľ aj napriek tomuto kroku opätovne uzamkne vlákno bez udania opodstatneného dôvodu bude potrestaný napomenutím a v závažnejšom prípade BAN-om.
 14. Príspevky vkladajte vždy do správnych kategórii, inak budú presunuté a to aj zo všetkými odpoveďami, alebo budú v prípade, že sa evidentne jedná o spam vymazané. V skratke - pokiaľ potrebujete radu ohľadom zapojenia práčky, nepýtajte sa v téme venovanej audiotechnike a naopak.
 15. Nie je dovolené vkladať príspevky, v ktorých sa úmyselne poškodzuje dobré meno týchto, alebo iných stránok projektu ElektroLab.eu, alebo ich prevádzkovateľa. V prípade porušenia bude príspevok trvalo odstránený a užívateľ bude podľa uváženia napomenutý, alebo potrestaný.
 16. Nie je dovolené vytvárať témy politického, medicínskeho, alebo iného trendového charakteru na žiadnom mieste týchto stránok.
 17. V prípade, že moderátor, alebo administrátor vložili do vášho príspevku poznámku z dôvodu porušenia niektorého pravidla, presunutia, alebo zlúčenia témy, či iného zásahu do príspevku a vy ste túto poznámku svojvoľne odstránili, tak takéto porušenie pravidiel bude potrestané BAN-om - nemáte právo zasahovať do právomoci moderátora / administrátora.
 18. Pred založením nového vlákna, alebo príspevku skontrolujte, či sa už váš problém neriešil v niektorom vlákne - na to slúži vyhľadávanie, alebo "našepkávač" ktorý sa aktivuje počas zadávania názvu témy. Duplicitné otázky sa mažú, alebo ak je to možné, tak sa zlúčia. Preto vami hľadanú tému hľadajte pomocou kľúčových obsahových slov! Používajte prosím vyhľadávanie!
 19. Pokiaľ vám bol problém vysvetlený nie je nutné odpovedať jedným slovom v novom komentári "ďakujem", ale môžete jednoducho reagovať, na odpoveď kliknutím na odkaz pod príspevkom "Poďakovať". Autorovi sa vaše poďakovanie doručí formou e-mailu a systémového upozornenia a tým mu pomáhate budovať aj jeho reputáciu na týchto stránkach.
 20. Obrázky určené pre publikovanie v príspevku nevkladajte ako odkaz na cudzie úložisko, nakoľko sa často stáva, že takéto služby môžu byť kedykoľvek nefunkčné, alebo ukončia svoju činnosť bez akéhokoľvek upozornenia a predmetná téma v ktorej hľadáte odpovede ostane bez dôležitých informácií. Preto obrázky vždy vkladajte do prílohy k príspevku. Pokiaľ patria obrázky nám alebo našim partnerom, máme garantovanú ich funkčnosť. Výnimku tvoria obrázky z inzercie, nakoľko pri tých sa môže stať, že sa inzerát zruší z dôvodu predaja, máte avšak možnosť si obrázok stiahnuť do svojho počítača a následne ho pripojiť ako prílohu.
 21. Dodržujte pravopisné pravidlá. Pokiaľ práve nepíšete stručne z mobilného zariadenia niekde v autobuse, používajte prosím čiarky a znamienka. Hlavne pri dlhších textoch sa problematika lepšie číta. Dodržujte pravidlá slovenského, alebo českého jazyka. V prípade ak ste cudzinec - používajte pre komunikáciu na stránke Google translator. Drobné preklepy, či nepresnosti moderátori opravia, pokiaľ ich nájdu. Berte na vedomie, že pokiaľ nezodpovedá príspevok priemerným gramatickým vedomostiam je bežne ignorovaný a tým pádom zostane pravdepodobne bez odpovede - respektíve, ako sa opýtaš, takú dostaneš odpoveď.
 22. S diskutujúcimi sa rozprávajte za každých okolností slušne a to nielen vo verejnej komunikácii na fóre, ale aj v súkromných správach. Nepočítajte s tým, že sa schováte za nič nehovoriacu prezývku. Rovnako sú zakázané akékoľvek rasové alebo menšinovo-národnostné útoky alebo prejavy. Porušenie bude trestané BAN- om. Orgány činné v trestnom konaní majú veľmi kvalitné nástroje k dohľadaniu autora. Nezabúdajte, že aj administrátor má právo a možnosti nahliadnúť do akejkoľvek časti stránok / účtov / nastavení za účelom zjednania prípadnej nápravy.
 23. Zakázaný je flamewar, OT, prispievanie príspevkov bez vecného obsahu (smajlíky), krátke odpovede typu "jj" a pod. Pokúste sa preto prosím obmedziť počet smajlíkov v príspevkoch na únosnú mieru - nie sme na sociálnych sieťach.
 24. S moderátormi sa zásadne nekomunikuje v prípade udelenia trestu, či napomenutia prostredníctvom diskusie. Upovedomený o tom, prečo ste bol napomenutý, či potrestaný dostanete v podobe systémového hlásenia. V prípade problému, či nejasnosti využite komunikáciu prostredníctvom súkromnej správy, poprípade ak potrebujete prebrať nejaký problém s administrátorom, tak použite kontaktný formulár na stránke. Berte na vedomie, že s moderátorom sa o pravidlách nediskutuje, ten má povinnosť striktne sa držať týchto pravidiel. Moderátor nie je administrátor. Moderátor netvorí pravidlá fóra, ale dbá na ich dodržiavanie. Zakazuje sa verejné pohoršujúce alebo neadekvátne hodnotenia na adresu moderátorov, alebo vedenia fóra v príspevkoch. V prípade nespokojnosti s prácou moderátorov, píšte svoje kritiky do súkromných správ, alebo priamo administrátorom, prostredníctvom kontaktného formulára.
 25. V prípade, že zakladáte príspevok, ktorého súčasťou budú prílohy (schéma zapojenia, podklady pre výrobu plošného spoja, výpis programu pre mcu, alebo iné), môžte tieto súbory uložiť ako prílohu k príspevku. Avšak dôrazne vás upozorňujeme, aby ste do žiadnej časti stránok nenahrávali software a iné súbory podliehajúce licencii, poprípade warez software a rovnako ani nezverejňovali linky na takéto stránky. Pokiaľ sa zistí takéto pochybenie, bude predmetné vlákno / príspevok odstránený a užívateľ bude zablokovaný!
 26. Pokiaľ je súčasťou vášho príspevku http(s) link s odkazom na iné stránky, vkladajte ho za pomoci tlačidla pre vloženie linku. Priložený link sa vám po kliknutí otvorí v novom okne.
 27. Je zakázaná reklama akéhokoľvek druhu a to aj na konštrukcie, ktorých ste autorom ak je u nich jasne plynúca predajná činnosť. Výnimkou sú odkazy na konštrukcie (ak ste ich autorom) v našom e-shope.
 28. Je zakázané vkladať reklamné linky v časti príspevku "Podpis", s preklikom na komerčné stránky za účelom nepovoleného linkbuildingu. Výnimka je globálne povolená iba na odkaz v inzercii na vaše položky - pokiaľ ste ich predajcom (odkaz na moje inzeráty - klikni), alebo na niektorý z vašich konkrétnych príspevkov na fóre. Rovnako je udelená výnimka tomu užívateľovi, ktorý vystupuje na stránkach ako "Reklamný partner"
 29. Je zakázané vkladať na akúkoľvek časť stránky "affiliate" linky rôzneho zamerania, za účelom sprostredkovania nákupu. Výnimkou sú takéto odkazy vložené administrátorom / prevádzkovateľom stránok.
 30. Je zakázané vytvárať vlákna v znení "PREDÁM", alebo "KÚPIM", na to slúži inzercia, do ktorej sa môžte zdarma zaregistrovať. Sysémy fóra a inzercie nie sú systémovo previazané, preto je potrebná dodatočná registrácia. Postovanie odkazov z inzercie a to buď svojich, alebo cudzích do príspevkov fóra je v tomto prípade povolené. Výnimku tvoria iba ponuky v znení "Vymením", "Darujem" a "Darujem za odvoz", ktorým je vyčlenená osobitná časť ma fóre. Vašou povinnosťou je v prípade neaktuálnosti svoju ponuku označiť ako neaktuálnu a tým pádom pripravenú na odstránenie. V opačnom prípade - ak nebude označená ako neaktuálna, ju odstránime.
 31. Je zakázané šíriť linky v príspevkoch na iné fóra podobného zamerania, akým je toto fórum. V prípade potreby "okopírujte" potrebnú časť textu v ktorej sa nachádza požadovaná informácia a uveďte ju vždy iba ako citáciu. Nestojíme o "Linkbuilding" pre iné stránky, ktorý v tomto prípade budeme robiť zadarmo.
 32. Je zakázané zbytočne citovať v príspevkoch za účelom zvyšovania si hodnotenia, takýto spôsob je nepovolený a bude braný ako spam. Necitujte zbytočne celý predchádzajúci príspevok, ale iba tú časť, pri ktorej je to potrebné, alebo v odpovedi jasne zdôvodnite, prečo ste ho celý citovali.
 33. Je prísne zakázané vydávať sa za administrátora, alebo inú systémovú entitu. V prípade zistenia takéhoto konania bude váš užívateľský účet zablokovaný a predmetné príspevky vo vláknach budú zmazané.
 34. Je výslovne zakázané rozosielať hromadné a/alebo komerčná ponuky v súkromných správach užívateľov akéhokoľvek zamerania či služieb, mimo platenej reklamy vo forme reklamných bannerov a príspevkov, ktorých zadávateľom je Elektro Lab.eu. V prípade zistenia takéhoto porušenia, budete potrestaný udelením napomenutia, alebo v závažnejšom prípade zablokovaním účtu.
 35. Pokiaľ sa rozhodnete využiť službu interného úložiska "Zdroje", pre uloženie schémy zapojenia, užívateľskej príručky, alebo manuálu, tak sa v prvom rade presvedčte, či sa už daný súbor (kópia) nenachádza ako zdroj u iného užívateľa. Rovnako aj tu platí zákaz vytvárania duplicitného obsahu - Preto používajte aj tu najskôr vyhľadávanie. Je výslovne zakázané nahrávať iný obsah (hoc aj v komprimovanej forme .zip, .rar, .7zip a iné) do systému úložiska zdrojov! Každý užívateľ nesie plnú zodpovednosť za nahrávaný obsah (zdroje) s rešpektovaním práv právoplatného vlastníka zdroja. ElektroLab.eu nenesie žiadnu zodpovednosť za takýto obsah. Každé takéto porušenie, bude brané ako hrubé poručenie pravidiel a užívateľ bude potrestaný zákazom prístupu na stránky (BAN na 5 dní) a nepovolený obsah bude následne okamžite odstránený. Technické info o systéme nahrávania zdrojov - klikni. Rovnako je zakázané ukladať do zdrojov obsah, ktorý je chránený autorským zákonom, je za úplatu, alebo obsahuje časti kódu, ktoré môžu poškodiť užívateľa, alebo stránky prevádzkovateľa.
 36. Je zakázané zakladať si užívateľský účet iba za účelom sťahovania zdrojov, alebo iného inak verejne neprístupného obsahu stránok podmienených riadnym členstvom, a / alebo vynucovať si prístup k stránkam s určitými obmedzeniami, ako je napr. obmedzenie pre sťahovanie zdrojov spôsobom, že užívateľ bude plniť obsah stránok nič nehovoriacim obsahom za účelom získanie prístupu. Takéto príspevky budú odstránené a aktivity takéhoto používateľa budú obmedzené, či zablokované.

Prevádzkovateľ ElektroLab.eu si vyhradzuje právo, že môže činnosť používateľa kedykoľvek prerušiť či ukončiť, vyradiť jeho obsah z databázy, odoprieť používateľovi prístup na ElektroLab.eu a jeho pridružené platformy z dôvodu porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto všeobecných podmienok a pravidiel fóra nižšie. Prevádzkovateľ nezaručuje úplnú bezchybnosť služieb ponúkaných na ElektroLab.eu a ani ich 100% dostupnosť.

Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, preto je vo vašom záujme aby ste si ich z času na čas prečítali a vyhli ste sa tak možným nedorozumeniam, alebo prípadnému postihu v podobe zablokovania užívateľského účtu, poprípade iným nepríjemnostiam. Naše podmienky sú vecné, jasné a jednoduché. Nebudeme vás zavádzať protichodnými pravidlami, ktoré si navzájom odporujú a tým pádom prichádza k nedorozumeniam.

Pokiaľ s týmito podmienkami z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte, neregistrujte ani nepoužívajte a ani nevyužívajte túto platformu. Používanie Služby predstavuje prijatie týchto podmienok a to bez výhrad. Svojou registráciou potvrdzujete, že ste tieto všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra čítali, bezvýhradne s nimi súhlasíte a zaväzujete sa, že ich nebudete úmyselne porušovať. Vyplnením svojich osobných údajov v profile dáva používateľ diskusného fóra súhlas na ich zverejnenie (užívateľské meno, vek, profesia / odbornosť). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel a to bez predchádzajúceho upozornenia!

Posledná aktualizácia : 18.06.2021, 16:04 CET.
Top